» back to normal layout
Biografiasampo:
Suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä

In English using Google Translate

Kansalliset elämäkertakokoelmat verkossa

Suomen historian keskeisten henkilöiden elämäkertoja on toimitettu ja julkaistu verkossa erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Biografiakeskuksen toimesta Kansallisbiografiaksi ja erillisiksi tietokannoiksi mm. tunnetuista sotilashenkilöistä, kirkonmiehistä ja talousvaikuttajista. Vastaavia laajoja hankkeita on menossa muissakin maissa, esimerkikinä Britannian Oxford Dictionary of National Biography, USA:n American National Biography, Saksan Neue Deutsche Biographie, Ranskan Nouvelle Biographie Generale, Hollannin Biography Portal of the Netherlands ja BiographyNet ja Ruotsin Dictionary of Swedish National Biography: kansallisvaltioiden identiteettiä lujitetaan ja historiaa tarkastellaan usein omien suurmiesten ja -naisten toiminnan kautta. Perinteistä näkökulmaa suurmiehistä ja -naista on nykyisin laajennuttu mm. vähemmistöihin ja ns. "tavallisiin" henkilöihin tasapainoisemman kuvan luomiseksi. Elämäkerrallista tietoa julkaistaan verkossa runsaasti muuallakin, kuten Wikipediassa, organisaatioiden matrikkeleissa, kansainvälisissä auktoriteettitietokannoissa, sukututkimuksen piirissä, museoiden ja arkistojen kokoelmissa jne.

Visio ja tavoitteet

Biografiakeskuksen suomalaiset keskeiset elämäkerrat, yhteensä yli 13 000 kappaletta, ja vastaavat kansainväliset kokoelmat ovat kuitenkin olleet saatavilla vain tekstimuodossa ihmisen luettavaksi eikä semanttisena eli tietokoneen ”ymmärtämänä” datana. Hakuliittymien lisäksi muita palveluita elämäkertojen analysoimiseen ja tutkimiseen ei juuri ole tarjolla. Tämä olisi kuitenkin tarpeen älykkäitä tietokonesovelluksia ja data-analyyttistä tutkimusta varten digitaalisten ihmistieteiden alueella. Lisäksi suurin osa kotimaisista aineistoista on ollut maksumuurin takana, mikä on hankaloittanut aineistojen hyödyntämistä ja käyttöä. SKS:n elämäkerroilla on vuosittain n. 300 000 lukijaa ja niitä on kirjoittanut n. 1000 elämäkerturin joukko.

Biografiasampo merkitsee uuden aikakauden alkamista biografioiden verkkojulkaisemiselle. Järjestelmässä on luotu suomalaisten elämäkertojen ja niitä rikastavien aineistojen linkitetyn datan palvelu, jonka varaan on toteutettu useista sovellusnäkymistä koostuva älykäs verkkopalvelu kansalaisten ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden käytettäväksi. Järjestelmä on kehitetty Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIG Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä (SeCo) osana laajempaa semanttisten elämäkertojen tutkimusta. Biografiasampo on jatkoa ryhmän aiemmille "sampo-järjestelmille" Kulttuurisampo (2008), Kirjasampo (2011), Matkailusampo (2011), Sotasampo (2015), Nimisampo (2019), ja Löytösampo, joilla on ollut satoja tuhansia käyttäjiä verkossa.

Biografiasammon idea ja toiminta on esitelty lyhyesti alla olevassa videossa:

Biografiasammon aineistot

Biografiasampo on prototyyppi kansallisesta järjestelmästä ja tietoinfrastuktuurista suomalaisten elämäkertojen sisällölliseksi rikastamiseksi teksteistä ja julkaisemiseksi verkossa linkitettynä datana (Linked Open Data). Suomalaisista biografioista on luotu kieliteknologian, tiedonlouhinnan ja tekoälyn avulla eri tietolähteitä yhdistävä tietämysverkko (Googlen termein "knowledge graph"), jonka dataa on rikastettu kulttuurihistoriallisten museoiden, kirjastojen, arkistojen ja mediatalojen kokoelmien avulla.

 1. Kansallisbiografia (kaikki aikakaudet)
 2. Kenraalit ja amiraalit (1809-1917)
 3. Suomen papisto (1800-1920)
 4. Talouselämän vaikuttajat (1700-luvulta 2000-luvulle)
 5. Turun hiippakunnan paimenmuistio (1554–1721)
Ydinaineistojen henkilöille on automaattisesti luotu kotisivut, joihin on yhdistetty SKS:n elämäkerran lisäksi muita elämäkertoja toisista lähteistä, jotka näytetään lukijalle iframe-ikkunassa alkuperäisen julkaisijan palvelimella siinä muodossa kuin ne siellä ovat:
 1. Wikipedia/Wikidata
 2. Sotasampo
 3. Vanhat Norssit semanttisessa webissä
 4. Kirjasampo
 5. SLS:n (Svenska Litteratursällskapet i Finland) Biografiskt Lexikon för Finland
 6. Geni.com-palvelun henkilö- ja sukupuusivut

Tämän lisäksi ydinelämäkertoja on linkitetty paitsi toisiinsa myös ulkoisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tietolähteisiin, kuten

 1. eduskunnnan julkaisemaan kansanedustaja-rekisteriin (1917-),
 2. henkilöiden kotisivuihin,
 3. Helsingin yliopiston historialliseen ylioppilasmatrikkeleihin,
 4. Edita Publishing Oy:n julkaisemiin J. V. Snellmanin koottuihin teoksiin,
 5. Suomen kansallisbibliografiaan Fennica
 6. Suomen humanistiverkko Agricolan aineistoista louhittuun Suomen historian HISTO-ontologiaan,
 7. eri maiden kansalliskirjastojen VIAF-tietokantaan ja
 8. Getty-säätiön historiallisten henkilöiden rekisteriin ULAN.

Tarjoamalla samasta henkilöstä dataa eri tietolähteistä, voidaan paitsi rikastaa aineistoja myös verrata ja arvioida eri aineistojen tietojen eroja ja luotettavuutta. Wikidatan rajapintojen kautta tarjoutuu jatkossa teoriassa mahdollisuus tietojen julkaisemiseen ja korjaamiseen yhdellä kertaa kaikissa erikielisissä Wikipedioissa.

Digitaalisten ihmistieteiden tukeminen

Biografiasammon innovaationa on muuntaa ydinelämäkertojen tekstit linkitetyksi dataksi sekä aineistojen rikastaminen muiden kulttuurihistoriallisten tietolähteiden avulla. Tämä edistää merkittävästi elämäkerrallisten aineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Samalla tulee mahdolliseksi dataan perustuva prosopografinen tutkimus, jossa kohteena ovat yksittäisten henkilöiden sijasta eri kriteereillä valitut ihmisryhmät, niihin liittyvät ajallisen ja paikalliset ilmiöt, sekä erilaiset verkostot henkilöiden välisistä sukulais-, ammatti- ym. -suhteista. Biografiasammon kiinnostava uutuus kansainvälisiin biografiajulkaisuihin nähden on, että sen linkitetyn datan palvelun päälle on kehitetty joukko data-analyyttisiä sovellusnäkymiä tietojen yhdistelyä, visualisointia ja erilaisia analyysejä varten. Järjestelmä on monipuolisuudessaan ainutlaatuinen maailmassa.

Käyttö: idea ja toiminnallisuus

Biografiasammon ideaa on esitelty tarkemmin artikkelissa

Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen ja Kirsi Keravuori: Biografiasammon tekoäly yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä. PDF

sekä alla olevissa muissa julkaisuissa.

Biografiasammon käyttöä on havainnollistettu myös erillisellä sivulla: Esimerkkejä Biografiasammon käytöstä.

Alunperin vain Kansallisbiografian n. 6500 elämäkertaan keskittynyt pilottitoteutus "Semanttinen kansallisbiografia" hyödyntää nyt monia muitakin aineistoja ja saa siksi uuden nimen "Biografiasampo" verkkopalvelun julkistuksen yhteydessä. Järjestelmän arkkitehtuurin perustana on Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa lanseerattu "Sampo-malli".

Sukututkimus ja kansalaistiede

Sisältötyötä voidaan jatkossa talkooistaa (crowdsource) sukututkijoiden tietokantojen piiriin, jolloin datajulkaisuun voidaan yhdistää kuuluisuuksien ohella yhä enemmän ”tavallisten” kansalaisten elämänlankoja ja aineistoja. Aineisto on jo linkitetty mm. Geni.com:n sukututkijoiden luomaan maailmanlaajuiseen sukupuupalveluun ja eräisiin suomalaisiin historiallisiin matrikkeleihin, kuten Helsingin yliopiston matrikkelitietokantaan, "Vanhat Norssit semanttisessa webissä" -palveluun ja Sotasammossa julkaistuihin Kansallisarkiston sotasurmatietokantoihin ja niihin yhdistyviin muihin sotahistoriallisiin aineistoihin.

Julkistustilaisuus 27.9.2018

Biografiasampo

http://biografiasampo.fi

otettiin käyttöön 27.9.2018 klo 15:00 SKS:n juhlasalissa pidetyssä julkistustilaisuudessa.

Julkistustilaisuuden esitelmien kalvot (PDF)

Lehdistötiedote Suomeksi (In English).

Muita semanttisen webin "sampoja" verkossa

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) on julkaissut verkossa useita "sampoja" digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden ja laajemman yleisön käytettäväksi:

Kehitteillä ja valmistumassa on myös Löytösampo (arkeologia ja kansalaistiede), Lakisampo (oikeusministeriön Semanttinen Finlex -lakiaineistoihin liittyen), Sotasurmasampo 1914-1922 (sisällissodan, 1. maailmansodan ja heimosotien aineistot) ja Akatemiasampo (biografiset ylioppilasmartrikkelit).

'Sampojen' metodologisena perustana on semanttisen webin teknologioihin ja linkityn datan ideaan perustuva 'Sampo-malli'.

Kiitokset

Järjestelmän kehittämiselle ratkaisevan tärkeää oli rahoitus ja yritysyhteistyö Business Finlandin (alunperin Tekesin) Severi-projektissa ja siihen integroituneessa, Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittamassa Assi-hankkeessa.

Yhteystiedot

Prof., johtaja Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo) ja Helsingin yliopisto, HELDIG - Helsinki Centre for Digital Humanities

Toimituspäällikkö, FT, Kirsi Keravuori, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS

Muut Biografiasampo-tiimin jäsenet:

DI Petri Leskinen, Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

DI Minna Tamper, Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

DI Esko Ikkala, Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Dr. Jouni Tuominen, Helsingin yliopisto, HELDIG - Helsinki Centre for Digital Humanities ja Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

FM Heikki Rantala, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto


Tutkimusryhmän julkaisuja semanttisista biografioista

2024

Mikko Koho and Eero Hyvönen: Studying Occupations and Social Measures of Perished Soldiers in WarSampo Linked Open Data. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Biographical and Prosopographical Analyses of Finnish Academic People 1640–1899 Based on Linked Open Data. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Eero Hyvönen, Mikko Koho, Angel Daza and Gregor Pobežin: Editorial of the Proceedings of the BD2022 Biographical Data in a Digital World 2022 Conference. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Eero Hyvönen, Mikko Koho, Angel Daza and Gregor Pobežin (eds.): BD2022 Proceedings of the BD2022 Biographical Data in a Digital World 2022 Conference. Institute of Cultural History, ZRC SAZUs, Ljubljana, January, 2024. bib link
Eero Hyvönen: Creating and Using Biographical Dictionaries for Digital Humanities Based on Linked Data: A Survey of Web Services in Use in Finland. Proceedings of the Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Institute of Cultural History, ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia, January, 2024. bib pdf link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, IOS Press, 2024. DOI: 10.3233/SW-243468. bib pdf link

2023

Heikki Rantala, Eero Hyvönen and Petri Leskinen: Finding and explaining relations in a biographical knowledge graph based on life events: Case BiographySampo. ESWC 2023 Workshops and tutorials joint proceedings, CEUR Workshop Proceedings, 2023. Forth-coming. bib pdf
Heikki Rantala, Eero Hyvönen and Petri Leskinen: Finding relations between entities in a knowledge graph: Case artists of the Getty Union List of Artist Names (ULAN). 2023. Submitted for review. bib pdf
Matthias Schlögl, Jouni Tuominen, Joonas Kesäniemi, Petri Leskinen, Victor de Boer, Go Sugimoto and Joh Dokler: The InTaVia Knowledge Graph - Publishing European National Biographical and Cultural Heritage Object Data. December, 2023. Submitted for review. bib pdf
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Biographical and Prosopographical Analyses of Finnish Academic People 1640–1899 Based on Linked Open Data. Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022), Tokyo, Proceedings, accepted, August, 2023. Forth-coming. bib pdf
Eero Hyvönen: Creating and Using a National Linked Open Data Infrastructure for Cultural Heritage Applications and Digital Humanities Research: Lessons Learned. DARIAH Annual Event 2023, Budapest, Hungary, abstracts of papers, DARIAH-EU, June, 2023. bib link
Eero Hyvönen: How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web. Programming and Data Infrastructure in Digital Humanities, Book of Abstracts, pp. 7, High Performance Computing Centre, University of Évora, Portugal, March, 2023. bib link
Joonas Kesäniemi, Matthias Schlögl, Jouni Tuominen, Victor de Boer and Go Sugimoto: Towards Reusable Aggregated Biographical Research Data: Provenance and Versioning in the InTaVia Knowledge Graph. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Seventh Conference (DHNB 2023), Book of Abstracts (Sofie Gilbert and Annika Rockenberger (eds.)), pp. 117, University of Oslo Library, Oslo, Norway, March, 2023. bib link
Matthias Schlögl, Joonas Kesäniemi, Jouni Tuominen, Victor de Boer, Go Sugimoto and Carla Ebel: Dos and Don’ts of Building a Pan-European Biographical Knowledge Graph: Statistical Analysis of the InTaVia-Platform. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Seventh Conference (DHNB 2023), Book of Abstracts (Sofie Gilbert and Annika Rockenberger (eds.)), pp. 106, University of Oslo Library, Oslo, Norway, March, 2023. bib link
Minna Tamper, Petri Leskinen, Eero Hyvönen, Risto Valjus and Kirsi Keravuori: Analyzing Biography Collection Historiographically as Linked Data: Case National Biography of Finland. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 2, pp. 385-419, IOS Press, 2023. bib pdf link
Eero Hyvönen: Digital Humanities on the Semantic Web: Sampo Model and Portal Series. Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability, vol. 14, no. 4, pp. 729-744, IOS Press, 2023. bib pdf link

2022

Bernardo S. Buarque, Aline Deicke, Malte Doehne, Martin Düring, Heiner Fangerau, Catherine Herfeld, Charles van den Heuvel, Eero Hyvönen, Roberto Lalli, Malte Vogl, Lea Weiß, Dirk Wintergrün: White Paper of the ModelSEN Workshop (April 2022). October, 2022. bib link
Angel Daza, Antske Fokkens, Richard Hadden, Eero Hyvönen, Mikko Koho and Eveline Wandl-Vogt: Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022) Workshop. Digital Humanities 2022, Conference Abstracts, July 25-29, 2022 Online, Tokyo. Japan, University of Tokyo, pp. 39-42, ADHO, July, 2022. bib link
Mikko Koho, Esko Ikkala and Eero Hyvönen: Reassembling the Lives of Finnish Prisoners of the Second World War on the Semantic Web. Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World (BD 2019), pp. 31-39, CEUR Workshop Proceedings, June, 2022. bib pdf link
This paper presents first results of a new, ninth application perspective for the semantic portal WarSampo - Finnish WW2 on the Semantic Web, based on a database of ca. 4450 Finnish prisoners of war in the Soviet Union. Our key idea is to reassemble the life of each prisoner of war by using Linked Data, based on information about the person in different data sources. Using the enriched aggregated data, a biographical global home page for each prisoner of war can be created, that is more complete than information in individual data sources. The application perspective is targeted to researchers of military history, to study and analyze the data in order to form new research questions or hypotheses, as well as to public in the large looking for information e.g., about their relatives that were captured as prisoners of war. Employing the faceted search of the application perspective, prosopographical research on subgroups of prisoners is possible.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Linked Data – A Paradigm Shift for Publishing and Using Biography Collections on the Semantic Web. Proceedings of the Third Conference on Biographical Data in a Digital World (BD 2019), pp. 16-23, CEUR-WS Proceedings, vol. 3152, 2022. bib pdf link

2021

Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasampo yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat linkitettynä datana semanttisessa webissä (Biographysampo links and enriches Finnish biographies as linked data on the Semantic Web. Informaatiotutkimus, vol. 40, no. 3, pp. 346-368, November, 2021. bib pdf link
Minna Tamper, Eero Hyvönen and Petri Leskinen: Visualizing and Analyzing Networks of Named Entities in Biographical Dictionaries for Digital Humanities Research. Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICling 2019), Springer-Verlag, October, 2021. Forth-coming. bib pdf
This paper shows how named entity extraction and networkanalysis can be used to examine biographies individually and in groupsto aid historians in biographical and prosopographical research. For this purpose a reference network of 13 100 biographies in the collections ofthe Biographical Centre of the Finnish Literature Society was created, based on links between the biographies as well as automatically extracted named entities found in the texts. The data was published in a SPARQL endpoint as a Linked Data knowledge graph on top of which network analytic tools were created and analysis were done showing the usefulness of the approach in Digital Humanities. The reference graph has been utilized for network analysis to examine egocentric networks of individual persons as well as networks among groups of people in prosopography. The data and tools presented are in use since autumn 2018 in the semantic portal BiographySampo that has had tens of thousands of users.
Eero Hyvönen: Sammon taontaa semanttisessa webissä (Forging Sampos on the Semantic Web). Tekniikan Waiheita, vol. 39, no. 2, pp. 87-105, Tekniikan Historian Seura ry, July, 2021. bib pdf link

2020

Eero Hyvönen: Semantic Sampo Portals for Digital Humanities Based on a National Linked Open Data Infrastructure. 2020. White paper, Aalto University, Semantic Computing Research Group (SeCo). bib pdf
Mikko Koho, Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Integrating Historical Person Registers as Linked Open Data in the WarSampo Knowledge Graph. Semantic Systems. In the Era of Knowledge Graphs. SEMANTiCS 2020 (Eva Blomqvist, Paul Groth, Victor de Boer, Tassilo Pellegrini, Mehwish Alam, Tobias Käfer, Peter Kieseberg, Sabrina Kirrane, Albert Meroño-Peñuela and Harshvardhan J. Pandit (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, vol. 12378, pp. 118-126, Springer, Cham, Amsterdam, The Netherlands, October, 2020. bib pdf link
Semantic data integration from heterogeneous, distributed data silos enables Digital Humanities research and application development employing a larger, mutually enriched and interlinked knowledge graph. However, data integration is challenging, involving aligning the data models and reconciling the concepts and named entities, such as persons and places. This paper presents a record linkage process to reconcile person references in different military historical person registers with structured metadata. The information about persons is aggregated into a single knowledge graph. The process was applied to reconcile three person registers of the popular semantic portal WarSampo -- Finnish World War 2 on the Semantic Web . The registers contain detailed information about some 100,000 people and are individually maintained by domain experts. Thus, the integration process needs to be automatic and adaptable to changes in the registers. An evaluation of the record linkage results is promising and provides some insight into military person register reconciliation in general.
Eero Hyvönen: Sampo Model and Semantic Portals for Digital Humanities on the Semantic Web. DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, pp. 373-378, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2612, Riga, Latvia, October, 2020. bib pdf link
Minna Tamper, Petri Leskinen, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Modeling and Publishing Finnish Person Names as a Linked Open Data Ontology. 3rd Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe 2020), pp. 3-14, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2695, June, 2020. bib pdf link
Mikko Koho: Representing, Using, and Maintaining Military Historical Linked Data on the Semantic Web. Dissertation, Aalto University, School of Science, Department of Computer Science, May, 2020. bib pdf link

2019

Howard Hotson, Thomas Wallnig, Jouni Tuominen, Eetu Mäkelä, and Eero Hyvönen: People. Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age (H. Hotson and T. Wallnig (eds.)), pp. 119-136, Göttingen University Press, 2019. bib link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: BiographySampo - Publishing and Enriching Biographies on the Semantic Web for Digital Humanities Research. The Semantic Web. ESWC 2019 (Pascal Hitzler, Miriam Fernández, Krzysztof Janowicz, Amrapali Zaveri, Alasdair J.G. Gray, Vanessa Lopez, Armin Haller and Karl Hammar (eds.)), pp. 574-589, Springer-Verlag, June, 2019. bib pdf link
Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Extracting Genealogical Networks of Linked Data from Biographical Texts. The Semantic Web: ESWC 2019 Satellite Events (Hitzler, P., Kirrane, S., Hartig, O., de Boer, V., Vidal, M.-E., Maleshkova, M., Schlobach, S., Hammar, K., Lasierra, N., Stadtmüller, S., Hose, K., Verborgh, R. (ed.)), pp. 121-125, Springer, June, 2019. bib pdf
Mikko Koho, Lia Gasbarra, Jouni Tuominen, Heikki Rantala, Ilkka Jokipii and Eero Hyvönen: AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. Proceedings of the First International Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage (ODOCH 19) (Antonella Poggi (ed.)), vol. 2375, pp. 91-96, CEUR Workshop Proceedings, Rome, Italy, June, 2019. bib pdf link
This paper introduces AMMO Ontology of Finnish Historical Occupations. AMMO is based on thousands of occupation labels extracted from three Finnish military historical datasets of the early 20th century: the first consists of the ca. 40 000 war-related death records around the time of the Finnish Civil War (1914–1922); the second consists of the ca. 95 000 death records of Finnish soldiers in the Winter War and Continuation War (1939–1944); the third contains the ca. 4500 records of Finnish prisoners of war in the Soviet Union during the WW2. Our goal from a Digital Humanities perspective is to use AMMO to study military history and these datasets based on the occupation and social status of the soldiers. AMMO will also be used as a component for faceted search and semantic recommendation in two semantic portals for Finnish military history. AMMO is aligned with the international historical occupation classification HISCO and with a modern Finnish occupational classification for international and national interoperability. The ontology is published as Linked Open Data in an ontology service.
Lia Gasbarra, Mikko Koho, Ilkka Jokipii, Heikki Rantala and Eero Hyvönen: An Ontology of Finnish Historical Occupations. The Semantic Web: ESWC 2019 Satellite Events (Hitzler, Pascal, Kirrane, Sabrina, Hartig, Olaf, de Boer, Victor, Vidal, Maria-Esther, Maleshkova, Maria, Schlobach, Stefan, Hammar, Karl, Lasierra, Nelia, Stadtmüller, Steffen, Hose, Katja and Verborgh, Ruben (eds.)), Lecture Notes in Computer Science, pp. 64-68, Springer, Cham, Portoroz, Slovenia, June, 2019. bib pdf link
Historical datasets often impose the need to study groups of people based on occupation or social status. This paper presents first results in creating an ontology of historical Finnish occupations, AMMO, that enables selection of groups of people based on their occupation, occupational groups, or socioeconomic class. AMMO is linked to the international historical occupation classification HISCO and to a modern Finnish occupational classification for interoperability. AMMO will be used as a component in two semantic portals for Finnish war history.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Demonstrating BiographySampo in Solving Digital Humanities Research Problems in Biography and Prosopography. The Fourth Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 (DHN2019), Book of Abstracts, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Eero Hyvönen and Heikki Rantala: Knowledge-based Relation Discovery in Cultural Heritage Knowledge Graphs. DHN 2019 Digital Humanities in Nordic Countries. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference, pp. 230-239, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2364, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Matti La Mela, Minna Tamper and Kimmo Kettunen: Finding Nineteenth-century Berry Spots: Recognizing and Linking Place Names in a Historical Newspaper Berry-picking Corpus. The Fourth Digital Humanities in the Nordic Countries 2019 (DHN2019), CEUR Workshop Proceedings, Copenhagen, Denmark, March, 2019. bib pdf link
Eero Hyvönen: Historiallinen paikkatieto semanttisessa webissä: Biografiasampo. Positio, no. 1, Maanmittauslaitos, February, 2019. bib pdf
Heikki Rantala: Yhteyshaku semanttisessa webissä. MSc Thesis (in Finnish), University of Helsinki, Department of Computer Science, January, 2019. bib pdf
Tavallisessa haussa etsitään yksilöitä, kuten henkilöitä tai paikkoja. Joissain tilanteissa esimerkiksi historian tutkija voi olla kiinnostunut myös etsimään yhteyksiä henkilöiden ja paikkojen välillä. Tässä työssä esitetään metodi tällaisen yhteyshaun toteuttamiseksi käyttäen semanttisen webin sisältämää avointa dataa. Työssä muodostettiin graafi, joka sisältää kuvauksia Suomen kulttuu- rihistorian henkilöiden ja paikkojen välisistä kiinnostaviksi arvioiduista yhteyksistä. Graafi luotiin SPARQL CONSTRUCT -kyselyillä. Yhteyksien hakemista varten luotiin web-sovellus, joka hyödyntää fasettihakua. Tarvittavien SPARQL CONSTRUCT -kyselyjen luominen ei osoittautunut erityisen hankalaksi, mutta niiden soveltaminen yleisemmin eri aineistoihin vaatii jonkin verran työtä. Yhteyksien fasettihaku osoittautui mielenkiintoiseksi. Fasettihaku mahdollistaa haun tarkentamisen askel kerrallaan. Lisäksi yhteyksien suhteellisia määriä on mahdollista vertailla erilaisten rajausten mukaan. Tämä tarjoaa aineistoon uusia näkökulmia.

2018

Jouni Tuominen, Eero Hyvönen and Petri Leskinen: Bio CRM: A Data Model for Representing Biographical Data for Prosopographical Research. Proceedings of the Second Conference on Biographical Data in a Digital World 2017 (BD2017), vol. 2119, pp. 59-66, CEUR Workshop Proceedings, Linz, Austria, 2018. bib pdf link
Biographies make a promising application case of Linked Data: they can be used, e.g., as a basis for Digital Humanities research in prosopography and as a key data and linking resource in semantic Cultural Heritage (CH) portals. In both use cases, a semantic data model for harmonizing and interlinking heterogeneous data from different sources is needed. This paper presents such a data model, Bio CRM, with the following key ideas: 1) The model is a domain specific extension of CIDOC CRM, making it applicable to not only biographical data but to other CH data, too. 2) The model makes a distinction between enduring unary roles of actors, their enduring binary relationships, and perduing events, where the participants can take different roles modeled as a role concept hierarchy. 3) The model can be used as a basis for semantic data validation and enrichment by reasoning. 4) The enriched data conforming to Bio CRM is targeted to be used by SPARQL queries in a flexible ways using a hierarchy of roles in which participants can be involved in events.
Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Analyzing and Visualizing Prosopographical Linked Data Based on Biographies. Proceedings of the Second Conference on Biographical Data in a Digital World 2017 (BD2017), vol. 2119, pp. 39-44, CEUR Workshop Proceedings, Linz, Austria, 2018. bib pdf link
This paper shows how faceted search on biographical data can be utilized as a flexible basis for filtering target groups of people and, in particular, how generic data analysis and visualization tools can then be applied for solving prosopographical research questions based on the filtered data. This idea is demonstrated and evaluated in practice by presenting two application case studies: 1) linked data extracted from a printed registry of over 10 000 alumni (1867–1992) of the prominent Finnish high school Norssi, and 2) a knowledge graph extracted from 13 000 short biographies of significant Finnish people (from 3rd century to present times) in the National Biography of Finland. In both cases, the data is enriched by linking their entities with several other external datasets.
Goki Miyakita, Petri Leskinen and Eero Hyvönen: Using Linked Data for Prosopographical Research of Historical Persons: Case U.S. Congress Legislators. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 7th International Conference, EuroMed 2018, Nicosia, Cyprus, Springer-Verlag, November, 2018. bib pdf
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Heikki Rantala, Esko Ikkala, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Biografiasammon tekoäly yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä. Aalto-yliopisto, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Nov, 2018. bib pdf
Biografiasampo-järjestelmä käynnistää uuden aikakauden elämäkertakokoelmien julkaisemisessa ja käyttämisessä verkossa. Järjestelmän ydinaineistona on Kansallisbiografia ja muut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja tieteellisten seurojen toimittamat pienoiselämäkerrat, yhteensä 13 100 elämäntarinaa, joita on kirjoittanut 900 suomalaista tutkijaa. Biografiasammon innovaationa on luoda kieliteknologian, tekoälyn ja semanttisen webin teknologioiden avulla elämäkertojen teksteistä ja niihin eri lähteissä liittyvistä tiedoista tietämysverkko (knowledge graph) ja kansallinen tietoinfrastruktuuri, joka koostuu miljoonista tietojen välisistä yhteyksistä. Tietämysverkko on julkaistu linkitetyn datan palvelussa, jonka varaan on toteutettu seitsemästä sovellusnäkymästä koostuva älykäs, kaikille avoin ja maksuton verkkopalvelu biografiasampo.fi kansalaisten ja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden käytettäväksi.
Minna Tamper, Petri Leskinen, Kasper Apajalahti and Eero Hyvönen: Using Biographical Texts as Linked Data for Prosopographical Research and Applications. Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 7th International Conference, EuroMed 2018, Nicosia, Cyprus (Marinos Ioannides, Eleanor Fink, Raffaella Brumana, Petros Patias, Anastasios Doulamis, João Martins and Manolis Wallace (eds.)), pp. 125-137, Springer-Verlag, November, 2018. bib pdf link
Goki Miyakita, Petri Leskinen and Eero Hyvönen: U.S. Congress Prosopograher - A Tool for Prosopographical Research of Legislators. Proceedings of the ISWC 2018 Posters & Demonstrations, Industry and Blue Sky Ideas Tracks, CEUR Workshop Proceedings, Monterey, Califonia, USA, October, 2018. Vol 2180. bib pdf link
Petri Leskinen, Goki Miyakita, Mikko Koho and Eero Hyvönen: Combining Faceted Search with Data-analytic Visualizations on Top of a SPARQL Endpoint. Proceedings of VOILA 2018, Monterey, California. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2187, October, 2018. bib pdf
Eero Hyvönen: Semanttinen web. Linkitetyn avoimen datan käsikirja (Semantic Web. Handbook of Linked Open Data). pp. 271, Gaudeamus, Helsinki, Finland, March, 2018. bib link
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Minna Tamper, Jouni Tuominen and Kirsi Keravuori: Semantic National Biography of Finland. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference (DHN 2018), pp. 372-385, CEUR Workshop Proceedings, Vol-2084, Helsinki, Finland, March, 2018. bib pdf link
This paper presents the vision of publishing and utilizing textual biographies as Linked (Open) Data on the Semantic Web. As a case study, we publish the live stories of the National Biography of Finland, created by the Finnish Literature Society, as semantic, i.e., machine “understandable” metadata in a SPARQL endpoint using the Linked Data Finland (LDF.fi) service. On top of the data service various Digital Humanities applications are built. The applications include searching and studying individual personal histories as well as historical research of groups of persons using methods of prosopography. The biographical data is enriched by extracting events from unstructured and semi-structured texts, and by linking entities internally and to external data sources. A faceted semantic search engine is provided for filtering groups of people from the data for prosopographical research. An extension of the event-based CIDOC CRM ontology is used as the underlying data model, where lives are seen as chains of interlinked events populated from the data of the biographies and additional data sources, such as museum collections, library databases, and archives.

2017

Jouni Tuominen, Eero Hyvönen and Petri Leskinen: Bio CRM: A Data Model for Representing Biographical Data for Prosopographical Research. Biographical Data in a Digital World 2017 (BD2017), Linz, Austria, November, 2017. bib pdf link
Petri Leskinen, Eero Hyvönen and Jouni Tuominen: Analyzing and Visualizing Prosopographical Linked Data Based on Short Biographies. Biographical Data in a Digital World 2017 (BD2017), Linz, Austria, November, 2017. bib pdf link
Petri Leskinen, Jouni Tuominen, Erkki Heino and Eero Hyvönen: An Ontology and Data Infrastructure for Publishing and Using Biographical Linked Data. Proceedings of the Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe II), pp. 15-26., CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2014, Vienna, Austria, October, 2017. bib pdf link
This paper describes the ontology model and published datasets of a digitized biographical person register. The applied ontology model is designed to represent people via their enduring roles and perduring lifetime events. The model is designed to support 1) prosopographical Digital Humanities research, 2) linking to resources in semantic Cultural Heritage portals, and 3) semantic data validation and enrichment by using SPARQL queries. The linked data approach enables to enrich a person s biography by interlinking it with space and time related biographical events, persons relating by social contacts or family relations, historical events, and personal achievements.
Eero Hyvönen, Petri Leskinen, Erkki Heino, Jouni Tuominen and Laura Sirola: Reassembling and Enriching the Life Stories in Printed Biographical Registers: Norssi High School Alumni on the Semantic Web. Proceedings, Language, Data and Knowledge (LDK 2017), pp. 113-119, Springer-Verlag, Galway, Ireland, June, 2017. bib pdf link
This paper presents the idea to enrich printed biographical person registers with linked data related to events that took place after the register was published. By transforming printed historical documents into structured data, semantic search to written texts can be provided for the reader. Even more importantly, life stories of historical persons can be extended based on data linking by extracting semantic structures from printed texts, and by combining this data with external datasets and data services. Such linking provides an enriched context for prosopographical research on people in the register, as well as an enhanced reading experience for anyone interested in reading the biographies. As a concrete case study, a register 1867–1992 of over 10 000 alumni of the prominent Finnish high school “Norssi” was transformed into RDF, was enriched by data linking, was published as a linked data service, and is provided to end users via a faceted search engine and browser for studying lives of historical persons and for prosopographical research.

2014

Eero Hyvönen, Miika Alonen, Esko Ikkala and Eetu Mäkelä: Life Stories as Event-based Linked Data: Case Semantic National Biography. Proceedings of ISWC 2014 Posters & Demonstrations Track, CEUR Workshop Proceedings, October, 2014. bib pdf link
This paper argues, by presenting a case study and a demonstration on the web, that biographies make a promising application case of Linked Data: the reading experience can be enhanced by enriching the biographies with additional life time events, by proving the user with a spatio-temporal context for reading, and by linking the text to additional contents in related datasets.
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 17:52:40 +0000