» print this page!
» Follow us on Twitter
» Be our friend on Facebook

Latest News

Latest Publications

SeCo on Twitter

SeCo on Facebook

Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO)

The Finnish Spatio-Temporal Ontology SAPO was created as part of the FinnONTO project, and was published originally in the ONKI Ontology Service.

This ontology was included in 2014 into the Finto Service, developed and maintained by the National Library of Finland, based on ONKI technology.


in English:

Finnish Spatio-Temporal Ontology (SAPO)

Finnish Spatio-temporal Ontology (SAPO) is an ontology time series of Finnish municipalities over the time interval 1865–2010.

In place ontologies one of the centric problems is that the world changes and hence also the concepts representing the world change. For example, because e.g. countries like East Germany and West Germany have merged also the ontology must be updated accordingly. Modeling these changes can be done using ontology time-series that represents knowledge about changes (e.g. merges, splits) in historical regions (e.g. cities, counties) and a method to help creating geospatial ontology time-series. Using ontology time series together with approaches for ontology-based modeling and visualization of cultural spatio-temporal knowledge and for modeling coverage between geospatial resources and using available geo-ontology services search engines can serve better search results in terms of precision and recall and to visualize results in novel ways. The methods are also used to provide mechanisms and tools for ontology-based disambiguation of spatiotemporal locations.

Finnish spatio-temporal Ontology (SAPO) uses these methods to model changes in Finnish municipalities from 1865 until today. The results of using SAPO ontology are demonstrated in practical settings e.g. in Temp-O-Map and in CultureSampo.

Contact

PhD Tomi Kauppinen
Aalto University
tomi.kauppinen [at] aalto.fi

Professor Eero Hyvönen
Aalto University
eero.hyvonen [at] aalto.fi

in Finnish:

Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO)

FinnONTO-projektissa kehitettiin Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO).

Paikkaontologioissa ongelmaksi muodostuu helposti se, että maailma ja sen myötä sitä kuvaava maantieteellinen käsitteistö muuttuu. Kun esimerkiksi vuoden 2010 alussa useat kunnat yhdistyivät ja kuntien kokonaismäärä väheni, niin myös paikkaontologiaa on päivitettävä. Muutosten mallinnusta ja hallintaa voidaan tehdä ontologia- aikasarjan ja muutossiltojen avulla.

Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO) käyttää näitä menetelmiä tallentamaan kattavasti viimeisen noin 150 vuoden aikana tapahtuneet muutokset suomalaisissa kunnissa. SAPOn ja päättelykoneen avulla saadaan muun muassa selville, että nykyinen Lappeenranta peittää 1900-luvun vaihteen Viipurista yli kymmenen prosenttia. Esimerkiksi sen ajan Viipurilla indeksoidut tiedot, kuten eri kylien kartat tai valokuvat ovat siis todennäköisesti osittain peräisin nykyisen Suomen alueelta. Tämä on tietoa, jota voidaan hyödyntää aineistojen hallinnassa ja tehostamaan hakuja.

Yksi keskeinen SAPO:n sovelluskohde FinnONTO:ssa on "Kulttuurisampo -- Suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä".

Lisätietoja

FT Tomi Kauppinen
Aalto-yliopisto
tomi.kauppinen [at] aalto.fi

Professori Eero Hyvönen
Aalto-yliopisto
eero.hyvonen [at] aalto.fi

Artikkeleita

2011

Eero Hyvönen, Jouni Tuominen, Tomi Kauppinen, Jari Väätäinen: Representing and Utilizing Changing Historical Places as an Ontology Time Series. Geospatial Semantics and Semantic Web: Foundations, Algorithms, and Applications (Naveen Ashish and Amit Sheth (eds.)), pp. 1-25, Springer-Verlag, 2011. Book chapter. bib pdf link

2008

Eero Hyvönen: Semanttinen web ja paikkatietoihin perustuvat palvelut (Semantic web and services based on geographical data. Historiaa kunnioittaen, tulevaisuuteen suunnaten. Maanmittaustieteen päivät 2008, Maanmittaustieteiden Seura, julkaisu n:o 45, ss. 8-16, Espoo, Finland, Nov, 2008. bib pdf
Artikkelissa luodaan katsaus kansallisessa Suomalaiset semanttisen webin ontologiat hankkeessa FinnONTO 2003-2007 ja FinnONTO 2.0 2008-2010 kehitettyihin paikkaontologioihin SUO (Suomalainen paikkaontologia) ja SAPO (Suomen ajallinen paikkaontologia), näiden julkaisemiseen AJAX-palveluina Kansallisessa ontologiapalvelussa ONKI, sekä paikkaontologioiden avulla Kulttuurisampo-portaaliin kehitettyihin palveluhin.
Tomi Kauppinen, Jari Väätäinen and Eero Hyvönen: Creating and Using Geospatial Ontology Time Series in a Semantic Cultural Heritage Portal. S. Bechhofer et al.(Eds.): Proceedings of the 5th European Semantic Web Conference 2008 ESWC 2008, LNCS 5021, Tenerife, Spain, pp. 110-123, Springer-Verlag, June 1-5, 2008. bib pdf
Content annotations in semantic cultural heritage portals commonly make spatiotemporal references to historical regions and places using names whose meanings are different in different times. For example, historical administrational regions such as countries, municipalities, and cities have been renamed, merged together, split into parts, and annexed or moved to and from other regions. Even if the names of the regions remain the same (e.g., “Germany”), the underlying regions and their relationships to other regions may change (e.g., the regional coverage of “Germany” at different times). As a result, representing and finding the right ontological meanings for historical geographical names on the semantic web creates severe problems both when annotating contents and during information retrieval. This paper presents a model for representing the meaning of changing geospatial resources. Our aim is to enable precise annotation with temporal geospatial resources and to enable semantic search and browsing using related names from other historical time periods. A simple model and metadata schema is presented for representing and maintaining geospatial changes from which an explicit time series of temporal part-of ontologies can be created automatically. The model has been applied successfully to representing the complete change history of municipalities in Finland during 1865–2007, and the resulting ontology time series is used in the semantic cultural heritage portal CULTURESAMPO to support faceted semantic search of contents and to visualizing historical regions on overlaying maps originating from different historical eras.
Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson, Reetta Sinkkilä, Robin Lindroos, Jari Väätäinen and Eero Hyvönen: Ontology-based Disambiguation of Spatiotemporal Locations. Proceedings of the 1st international workshop on Identity and Reference on the Semantic Web (IRSW2008), 5th European Semantic Web Conference 2008 (ESWC 2008), CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, June 1-5, 2008. bib pdf
Geographic place names are semantically often highly ambiguous. For example, there are 491 places in Finland sharing the same name ”Isosaari” (great island) that are instances of several geographical classes, such as Island, Forest, Peninsula, Inhabited area, etc. Referencing unambiguously to a particular ”Isosaari”, either when annotating content or during information retrieval, can be quite problematic and requires usage of advanced search methods and maps for semantic disambiguation. Historical places introduce even more challenges, since historical metadata commonly make spatiotemporal references to historical regions and places using names whose meanings are non-existing or different in different times. This paper presents how these problems have been addressed in a large Finnish place ontology SUO and a historical geo-ontology SAPO. A location ontology server ONKI-Geo has been created for publishing the ontologies and utilizing them as mashup services. To demonstrate the usability of our ontologies, two case applications in the cultural heritage domain are presented.
Robin Lindroos: Paikkatiedon ontologiapalvelu. MSc Thesis, Helsinki University of Technology (TKK), May, 2008. bib pdf
Tämä diplomityö käsittelee menetelmiä, joilla paikkatietoaineistoja muunnetaan ontologiseen muotoon sekä esittelee palvelun, ONKI-Paikan, jolla ontologisessa muodossa olevaa paikkatietoa voidaan tuottaa, ylläpitää ja hakea. Palvelu perustuu paikkatiedon mallintamiseen Suomalaisen paikkaontologian SUO:n mukaisesti. Työ koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään menetelmä, jolla SUO-ontologia populoidaan paikkainstansseilla. Erityistä huomiota kiinnitetään paikkojen uniikkien tunnisteiden, URI:en luomiseen. Toisessa vaiheessa selvitetään, miten ontologian populointivaiheessa tuotetut paikkojen RDF-kuvaukset on tallennettava. Kolmannessa vaiheessa ratkotaan ontologisessa muodossa olevan paikkatietoaineiston suuren määrän tuomia ongelmia muun muassa kehittämällä paikkatiedon RDF-varastolle indeksointitietokanta nopeita hakuja varten. Neljännessä vaiheessa kehitetään rajapinta hakujen suorittamista varten sekä hakurajapintaa hyödyntävä graafinen, selaimessa toimiva käyttöliittymä. Työ on tehty osana FinnONTO-projektia, jossa kehitettiin suomalaisiin olosuhteisiin räätälöityjä semanttisen webin ontologioita sekä näitä hyödyntäviä palveluita.

2007

Tomi Kauppinen, Christine Deichstetter and Eero Hyvönen: Temp-O-Map: Ontology-based Search and Visualization of Spatio-Temporal Maps. Demo track at the European Semantic Web Conference ESWC 2007, Innsbruck, Austria, Springer, June 4-5, 2007. bib pdf
Jari Väätäinen: Ajallisesti muuttuvan paikkatiedon hallinta. Mediatekniikka, EVTEK, May, 2007. bib pdf
Paikannimiä käytetään monissa arkistoissa, museoissa ja tietokannoissa ainoana paikka-tietona. Paikannimistössä ja rajoissa tapahtuu kuitenkin ajan kuluessa muutoksia. Valtioiden rajat muuttuvat, läänien ja maakuntien alueita määritetään uudestaan ja kunnat jakaantuvat tai yhdistyvät toisiinsa tai vaihtavat nimeään. Tietojen hakeminen tämäntyyppisistä kohteista on tuottanut puutteellisia tai virheellisiä tuloksia, ellei hakijalla ole ollut tietoa tapahtuneista aluemuutoksista. Insinöörityön tavoitteena on löytää keinoja hallita ajallisesti muuttuvaa paikkatietoa niin, että tietoihin tehtävien hakujen tarkkuus paranee.Insinöörityöraportissa kuvataan erityyppiset muutokset, joita Suomen kunnissa on niiden olemassaolon aikana tapahtunut. Erilaiset muutokset luokitellaan seitsemään tyyppiin, jotka ovat perustaminen, yhdistyminen, jakaantuminen, nimenmuutos, aluesaanti toisesta maasta ja alueluovutus toiselle maalle ja aluesiirto kahden kunnan välillä. Samaa jakoa voidaan käyttää myös muissa hallinnollisissa alueissa tapahtuneisiin muutoksiin. Kuntien välisten muutosten tietoja käytettiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) valokuvatietokannassa. Tietokanta toteutettiin Imatch-ohjelman avulla. Kuvat voidaan tietokannassa merkitä siihen kuntaan, jossa ne on kuvattu, mutta kuvia voidaan hakea myös ajallisesti myöhemmän kuntajaon perusteella. Eri aikoina olleita kuntia kuvaavien kuntakategorioiden väliset yhteydet toteutettiin yhdistävien ja poissulkevien loogisten operaattoreiden avulla.Kuntamuutostietoja käytettiin myös valmistettaessa Suomen ajallista paikkaontologiaa osana FinnONTO-projektia. Työssä kuvataan ontologioiden valmistuksen perusteet ja SAPO-ontologian valmistuksessa käytetyt menetelmät, mm. ontologiaversioiden väliset muutossillat ja sijainnin todennäköisyyden laskevan päättelykoneen periaate. Suomen ajallinen ontologia tulee vapaaseen käyttöön ONKI-ontologiakirjaston kautta, ja ensimmäisenä sitä käytetään FinnONTO-projektin semanttisen webin tekniikoita esittelevässä KulttuuriSampo-portaalissa.Alustavien kokeiden perusteella paikkatiedon ajallisten muutosten huomioonottaminen parantaa selvästi hakujen osuvuutta sekä GTK:n valokuvatietokannassa että paljon historiallista aineistoa sisältävässä KulttuuriSampo-portaalissa. Näin ollen näiden uusien ajallisen paikkatiedon hallintaan soveltuvien menetelmien käyttöönottoa voidaan suositella kaikkeen paikannimistön perusteella tapahtuvaan tiedon annotointiin eli nimeämiseen ja hakuun.
Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Modeling and Reasoning about Changes in Ontology Time Series. Ontologies: A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems (Rajiv Kishore, Ram Ramesh and Raj Sharman (eds.)), Integrated Series in Information Systems, pp. 319-338, Springer-Verlag, New York (NY), January 15, 2007. bib pdf

2006

Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson, Jari Väätäinen, Christine Deichstetter and Eero Hyvönen: Ontology-based Modeling and Visualization of Cultural Spatio-temporal Knowledge. Developments in Artificial Intelligence and the Semantic Web - Proceedings of the 12th Finnish AI Conference STeP 2006, October 26-27, 2006. bib pdf

2005

Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Modeling Coverage Between Geospatial Resources. Posters and Demos at the 2nd European Semantic Web Conference ESWC2005, pp. 49-50, Heraklion, Crete, May 29 - June 1, 2005. (Best Poster Award ESWC 2005). bib pdf
/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 16:24:36 +0000