» back to normal layout

The Finnish Geo-ontology

Large proportion of the resources on the Internet is geographically referenced (e.g. photographs and www-pages). Much of this information is identified by using free-text search and string-matching keywords such as place names or some other non-spatial search terms (e.g. topographic land cover categories) that refer to equivalent locations, but are not directly accessible by coordinate-based indexing methods. However, place names are rarely unique and they may be lost through the time. They may also have different meaning between people, and within the context they are used. Obviously, all this can cause low recall and precision in search and retrieval. To tackle these challenges we are developing a geo-ontology called Suomalainen paikkaontologia (SUO), which can be used e.g. in annotating resources.

SUO contains hundreds of classes that define different kinds of places; places that are either formed by nature (island, lake, etc.) or defined by humans (city, graveyard, etc.). Besides the hierarchical relations, there exists also mereological (is part of) and topological (overlaps, crosses, touches, etc.) relations between the classes. The instance data is derived from two different sources, namely Finnish Place Name Register (Paikannimirekisteri, PNR) and GEOnet Names Server (GNS).

The Geo-ontology SUO is created as a part of the FinnONTO.


in Finnish:

Suomalainen paikkaontologia (SUO)

Tämän FinnONTO-projektin osahankkeen tavoitteena on kehittää Suomalainen paikkaontologia (SUO).

Suuri määrä Internetin resursseita on sidottu paikkatietoon tavalla tai toisella: kaupungin www-sivulla kuvaillaan alueen matkailunähtävyyksiä, valokuva esittää kansallismaisemaa tai matkatoimisto markkinoi verkossa matkakohteitaan. Sijaintiin viitataan yleensä epäsuorasti paikan nimen perusteella. Paikan nimet ovat kuitenkin harvoin yksilöllisiä ja voivat muuttua, tai jopa hävitä ajan saatossa esimerkiksi hallinnollisista syistä. Tästä johtuen tiedon haku paikan nimen perusteella perinteisin menetelmin ei tuota tarkkoja ja halutunlaisia hakutuloksia.

Suomalainen paikkaontologia SUO pyrkii osaltaan ratkaisemaan tätä ongelmaa tarjoamalla kattavan käsitteistön niin suomalaisista kuin kansainvälisistä paikoista, mitä esimerkiksi tiedon indeksoija voi hyödyntää kuvaillessaan resursseja. SUO sisältää satoja luokkia mm. ihmisten muodostamista (esim. kaupunki, hautausmaa) sekä luonnon määrittelemistä (esim. saari, järvi) paikoista. Luokkien väliset suhteet ovat hierarkkisten suhteiden (ala-yläluokka) lisäksi luonteeltaan spatiaalisia; topologiset suhteet määrittelevät luokkien väliset maantieteelliset naapuruussuhteet, kuten päällekkäisyys (overlaps), leikkaavuus (crosses) sekä viereisyys (touches) ja meronymiset suhteet määrittelevät luokkien väliset osa-kokonaisuus-suhteet (is part of).

Paikkaontologioiden keskeisiä lähteitä ovat maantieteelliset paikannimihakemistot ja -rekisterit. Suomessa tällaista lähdettä edustaa Maanmittauslaitoksen tuottama ja ylläpitämä Paikannimirekisteri, joka sisältää kaikkiaan yli 800 000 paikannimeä koordinaattitietoineen. Kansainvälisten paikkojen osalta vastaavaa rekisteriä edustaa mm. GEOnet Names Server (GNS) (n. 5 000 000 paikannimeä). Nämä rekisterit toimivat SUO:n instanssiaineistona.

Yksi keskeinen SUO:n sovelluskohde FinnONTO:ssa on "ONKI-Paikka".

Artikkeleita

2008

Eero Hyvönen: Semanttinen web ja paikkatietoihin perustuvat palvelut (Semantic web and services based on geographical data. Historiaa kunnioittaen, tulevaisuuteen suunnaten. Maanmittaustieteen päivät 2008, Maanmittaustieteiden Seura, julkaisu n:o 45, ss. 8-16, Espoo, Finland, Nov, 2008. bib pdf
Artikkelissa luodaan katsaus kansallisessa Suomalaiset semanttisen webin ontologiat hankkeessa FinnONTO 2003-2007 ja FinnONTO 2.0 2008-2010 kehitettyihin paikkaontologioihin SUO (Suomalainen paikkaontologia) ja SAPO (Suomen ajallinen paikkaontologia), näiden julkaisemiseen AJAX-palveluina Kansallisessa ontologiapalvelussa ONKI, sekä paikkaontologioiden avulla Kulttuurisampo-portaaliin kehitettyihin palveluhin.
Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson, Reetta Sinkkilä, Robin Lindroos, Jari Väätäinen and Eero Hyvönen: Ontology-based Disambiguation of Spatiotemporal Locations. Proceedings of the 1st international workshop on Identity and Reference on the Semantic Web (IRSW2008), 5th European Semantic Web Conference 2008 (ESWC 2008), CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, June 1-5, 2008. bib pdf
Geographic place names are semantically often highly ambiguous. For example, there are 491 places in Finland sharing the same name ”Isosaari” (great island) that are instances of several geographical classes, such as Island, Forest, Peninsula, Inhabited area, etc. Referencing unambiguously to a particular ”Isosaari”, either when annotating content or during information retrieval, can be quite problematic and requires usage of advanced search methods and maps for semantic disambiguation. Historical places introduce even more challenges, since historical metadata commonly make spatiotemporal references to historical regions and places using names whose meanings are non-existing or different in different times. This paper presents how these problems have been addressed in a large Finnish place ontology SUO and a historical geo-ontology SAPO. A location ontology server ONKI-Geo has been created for publishing the ontologies and utilizing them as mashup services. To demonstrate the usability of our ontologies, two case applications in the cultural heritage domain are presented.
Robin Lindroos: Paikkatiedon ontologiapalvelu. MSc Thesis, Helsinki University of Technology (TKK), May, 2008. bib pdf
Tämä diplomityö käsittelee menetelmiä, joilla paikkatietoaineistoja muunnetaan ontologiseen muotoon sekä esittelee palvelun, ONKI-Paikan, jolla ontologisessa muodossa olevaa paikkatietoa voidaan tuottaa, ylläpitää ja hakea. Palvelu perustuu paikkatiedon mallintamiseen Suomalaisen paikkaontologian SUO:n mukaisesti. Työ koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään menetelmä, jolla SUO-ontologia populoidaan paikkainstansseilla. Erityistä huomiota kiinnitetään paikkojen uniikkien tunnisteiden, URI:en luomiseen. Toisessa vaiheessa selvitetään, miten ontologian populointivaiheessa tuotetut paikkojen RDF-kuvaukset on tallennettava. Kolmannessa vaiheessa ratkotaan ontologisessa muodossa olevan paikkatietoaineiston suuren määrän tuomia ongelmia muun muassa kehittämällä paikkatiedon RDF-varastolle indeksointitietokanta nopeita hakuja varten. Neljännessä vaiheessa kehitetään rajapinta hakujen suorittamista varten sekä hakurajapintaa hyödyntävä graafinen, selaimessa toimiva käyttöliittymä. Työ on tehty osana FinnONTO-projektia, jossa kehitettiin suomalaisiin olosuhteisiin räätälöityjä semanttisen webin ontologioita sekä näitä hyödyntäviä palveluita.
Riikka Henriksson, Tomi Kauppinen and Eero Hyvönen: Core Geographical Concepts: Case Finnish Geo-Ontology. Location and the Web (LocWeb) 2008 workshop, 17th International World Wide Web Conference WWW 2008, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 300, Pages 57-60, Beijing, China, April 21-25, 2008. bib pdf
In this paper we examine 1) the scope of geo-ontologies used especially for the purposes of information retrieval on the Web, 2) the core geographical concepts and their mutual relations, and 3) the properties the concepts have. Furthermore, we present the Finnish geo-ontology (Suomalainen paikkaontologia, SUO) and discuss the theories and principles that have governed the development process, as well as the limitations and requirements the use of geographical dictionaries as an instance data source have imposed to the content and the structure of SUO.

2007

Riikka Henriksson and Tomi Kauppinen: Ontologioilla paikkatietojen sisältö hallintaan. Positio 1/2007. Maanmittauslaitos, Paikkatietojen yhteiskäytön edistäminen, 2007. bib pdf
Robin Lindroos, Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson and Eero Hyvönen: ONKI-Paikka: An Ontology Service for Geographical Data. Helsinki, Apr, 2007. bib pdf

2006

Tomi Kauppinen, Riikka Henriksson, Jari Väätäinen, Christine Deichstetter and Eero Hyvönen: Ontology-based Modeling and Visualization of Cultural Spatio-temporal Knowledge. Developments in Artificial Intelligence and the Semantic Web - Proceedings of the 12th Finnish AI Conference STeP 2006, October 26-27, 2006. bib pdf


Lisätietoja:


Tutkija Riikka Henriksson
Teknillinen korkeakoulu, Geoinformatiikan ja paikannustekniikan laboratorio.
riikka.henriksson [at] tkk.fi

Tutkija Tomi Kauppinen
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka
tomi.kauppinen [at] tkk.fi

Professori Eero Hyvönen
Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto
eero.hyvonen [at] tkk.fi

/var/www/html/include/secoweb/utils.php; Mon, 24 Jun 2024 15:22:35 +0000